Obchodní podmínky

společnosti Laboratoře AGEL a.s., se sídlem Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, IČO: 166 28 373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4077, pro prodej služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://vysetreni.agellab.cz. společnosti Laboratoře AGEL a.s., se sídlem Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, IČO: 166 28 373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4077, pro prodej služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://vysetreni.agellab.cz. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Laboratoře AGEL a.s., se sídlem Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, identifikační číslo: 166 28 373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4077, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy  uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejímž předmětem je prodej služeb, zejména vyšetření (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://vysetreni.agellab.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení její ceny. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • 3.4.1. objednané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby a
  • 3.4.3. informace o nákladech spojených s poskytnutím služby (dále společně jen j „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA SLUŽBY, MÍSTO A TERMÍN POSKYTNUTÍ SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cena služeb je uvedena na webové stránce.

4.2. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se u ceny služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), zejména ustanovením § 58 a ustanoveními Přílohy č. 2.4.3. Služby vyšetření jsou poskytovány pouze za účelem prevence zdraví. S ohledem na to jsou služby vyšetření pro kupujícího jakožto samoplátce osvobozeny od sazby DPH ve smyslu ust. § 51 zákona o DPH. 4.5. Cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu:

  • bezhotovostně platební kartou – platba online přes platební bránu pomocí platební karty. Provozovatelem platební brány je: Shoptet, a.s. sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 28935675, DIČ: CZ28935675, Tel.: +420 733 157 700, E-mail: info@shoptetpay.com (dále jen „společnost Shoptet, a.s.“).

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.5. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a čerpání objednané služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7. Prodávající poskytuje zakoupené služby na adresách svých provozoven uvedených na  webové stránce.

4.8. Konkrétní termín a místo poskytnutí služby si volí kupující a může jej předem sjednat telefonicky v některé z provozoven prodávajícího. Pokud kupující objedná termín pro poskytnutí služby ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy (tj. 14 dnů od uzavření kupní smlouvy) svojí objednávkou konkrétního termínu a současně za splnění podmínky, že služba je poskytnuta v termínu, kupující zakoupením služby výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn v tomto případě od kupní smlouvy odstoupit.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, pokud byla služba k jeho výslovné žádosti poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud byla služba kupujícímu poskytnuta, souhlasil s jejím poskytnutím a nelze od kupní smlouvy odstoupit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. těchto obchodních podmínek má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od kupní smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí z kupní smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce. Uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující učinit vůči prodávajícímu formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5.3. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu služby.

5.4. Prodávající je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal (pokud tedy kupující již objednanou službu nečerpal).

5.5. Pro vrácení plateb peněžních prostředků dle čl. 5.4. obchodních podmínek je prodávající povinen použít stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA


6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619, § 2642 až §2646 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že jím poskytovaná služba nemá vadu, zejména za to, že služba:• má vlastnosti deklarované prodávajícím,• je poskytována na náležité odborné úrovni,• její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů, zejména ustanovení § 28 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), a také § 2636 až § 2651 občanského zákoníku.

6.3. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese pro doručování: Revoluční 2214/35, 74101 Nový Jičín.

6.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemnou reklamaci.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


7.1. Prodávající je také ve vztahu ke kupujícímu vázán veškerými povinnostmi plynoucími ze Zákona o zdravotních službách.

7.2. Výsledky poskytnuté služby je prodávající oprávněn k výslovné žádosti kupujícího sdělené prodávajícímu při vyplňování žádanky k vyšetření poskytnout:• osobním vyzvednutím v místě odběru vzorku biologického materiálu pro poskytnutí služby,• prostřednictvím elektronické zprávy elektronicky šifrované doručené na uvedenou adresu elektronické pošty, kterou kupující uvede při objednání služby u prodávajícího na žádance,• písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.5. V případě nespokojenosti kupujícího s poskytnutou službou anebo chováním pracovníka prodávajícího je kupující oprávněn podat stížnost, a to

  • písemně (dopisem podepsaným kupujícím), na adresu prodávajícího (na obálku je vhodné napsat „Stížnost"),
  • e-mailem na adresu manažera kvality prodávajícího,
  • telefonicky na kontaktní telefonní čísla jednotlivých pracovišť prodávajícího,
  • osobně vůči prodávajícímu.

Prodávající je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Prodávající je dále povinen navrhnout kupujícímu ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, umožnit kupujícímu nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování kupujícím.

7.6. Prodávající je oprávněn k poskytování služby na základě příslušného oprávnění. Kontrolu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (včetně služeb vyšetření) vykonává Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu daného kraje, ve kterém jsou služby poskytnuty, a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. V případě sporu kupujícího o právo plynoucí z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, který se mezi smluvními stranami nepodaří vyřešit přímo, se může kupující obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s prodávajícím Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Stížnost může kupující uplatnit i u orgánů kontroly podle čl.7.6. obchodních podmínek.

7.8. Službu lze uplatnit u prodávajícího nejpozději do 6-tého měsíce ode dne uzavření kupní smlouvy.

7.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Prohlášení o zpracování osobních údajů je dostupné pod tímto odkazem: https://www.agellab.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju 

8.2. Prodávající pro zajištění správy webových stránek sjednal smlouvu se společností Shoptet, a.s. 

 

9. DORUČOVÁNÍ


9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány v souladu s občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, dále v souladu se Zákonem o zdravotních službách a dále v souladu s Nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.10.5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: adresa pro doručování Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, adresa elektronické pošty: podnety@agellab.cz, telefon: 800 700 701.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 16. 2. 2022.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení